Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Objavljen Javni poziv Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBIH za odabir koisnika kreditnih sredstava u 2017.godini
Objavljen Javni poziv Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBIH za odabir koisnika kreditnih sredstava u 2017.godini PDF Ispis E-mail

30.10.2017.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava u 2017. godini.

JAVNI KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

  1. PREDMET KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.

II.    KORISNICI KREDITA

Korisnici kreditnih sredstava susubjektimale privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme.

Subjekti male privrede mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo po jednom javnom konkursu koji raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u tekućoj godini (kredit ili grant).

III    KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, izvori - način finansiranja, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti), dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

IV.  VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PROJEKATA

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na sljedeći način:

-     do 200.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,

-     do 300.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,

-     do 400.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše do 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

V.   NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

s naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Program

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2017.godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-       naziv – ime podnosioca prijave;

-       adresu i kontakt telefon:

-       ovjeriti pečatom podnosioca prijave

Prijave se dostavljaju do 15.11.2017. godine (srijeda), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa bit će odbačene.

U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs.

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VI.  EVALUACIJA I ODABIR PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom koja je utvrđena u Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.

Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnosioca prijave o njegovom statusu sa uputstvima o daljim radnjama koje treba poduzeti u vezi sa podnesenom prijavom. Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

VII. DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 14