Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
XXIII redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde PDF Ispis E-mail

28.05.2024.

Usvojen Program rada za 2024. godinu

h

Ekonomsko socijalno vijeće Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas razmatralo je a potom i usvojilo Izvještaj o radu za 2023. godinu te Program rada za 2024. godinu, uz čiju implementaciju i zajednički rad se mogu  postići  zadovoljavajuća rješenja u interesu svih socijalnih partnera.

Kako se u Programu između ostalog navodi, u okviru svojih nadležnostii Vijeće će i u 2024. godini voditi aktivnosti u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike, raditi na afirmaciji i zaštiti ekonomskih i socijalnih prava i interesa zaposlenika i poslodavaca uz razvoj sistema kolektivnog pregovaranja.

Također, na današnjoj sjednicii razmatran je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama te Informacija o aktivnostima kada je riječ o realizaciji projekta izgadnje tunela „Hranjen“.

 
Javni natječaj za grant sredstva u 2024. godini PDF Ispis E-mail

15.05.2024.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera.

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati u nastavku.

JAVNI-NATJEČAJ

Za projekte pod rednim brojevima od 1-5, svu neophodnu dokumentaciju navedenu u Smjernicama za podnosioce prijava potrebno je dostaviti putem online platforme https://javnipozivi.fmrpo.gov.ba

PROJEKAT BR. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

PROJEKAT BR. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

PROJEKAT BR. 3: Poticaj za organiziranje sajmova gospodarstva

PROJEKAT BR. 4: Jačanje konkurentnosti MSP

PROJEKAT BR. 5: Podrška MSP u IT sektoru

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju za projekte pod 6 i 7 možete pogledati u narednom tekstu. Za ova dva projekta prijave se dostavljaju poštom ili osobno. Za ove projekte sva neophodna dokumentacija navedena u Smjernicama za podnosioce prijava šalje se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na naznačenu adresu.

PROJEKAT BR. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Smjernice za podnosioce prijava

Obrazac projektnog prijedloga

Izjava-o-realizaciji-projekta-I-1

Izjava-o-neosudivanosti-i-nevodenju-postupka-I-2

Izjava-o-nesudjelovanju-u-koruptivnim-radnjama-I-3

Izjava-o-primljenim-de-minimis-pomocima-i-drugim-drzavnim-pomocima-I-4

PROJEKAT BR. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Smjernice za podnosioce prijava

Obrazac projektnog prijedloga

Izjava-o-realizaciji-projekta-I-1

Izjava-o-neosudivanosti-i-nevodenju-postupka-I-2

Izjava-o-nesudjelovanju-u-koruptivnim-radnjama-I-3

Izjava-o-primljenim-de-minimis-pomocima-i-drugim-drzavnim-pomocima-I-4

 
UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU PDF Ispis E-mail

15.05.2024.

Na osnovu člana 81. stav (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU


Član 1.


U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 25a/22, 42/22 i 93/22), u članu 42. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Kontrolor (revident) prema ovoj uredbi je pravno lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja koje je upisano u sudskom registru na teritoriju Bosne i Hercegovine i koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje za projektovanje i stručni nadzor ili nostrifikaciju investiciono tehničke dokumentacije izdato od strane Ministarstva."

U članu 42. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Odgovorni kontrolor (revident) iz stava (3) ovog člana mora biti stručno lice koje posjeduje ovlaštenje za fizička lica iz člana 48. ove uredbe. Ukoliko kontrolor posjeduje ovlaštenje za poslove nostrifikacije investiciono tehničke dokumentacije, odgovorni kontrolor mora biti stručno lice navedeno u rješenju kojim se daje ovlaštenje za poslove nostrifikacije."

Član 2.


U članu 43. iza riječi: "projekta" dodaju se riječi: "(idejni, glavni, izvedbeni)".

Član 3.


U članu 44. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Nadzorno tijelo, u smislu ove uredbe, je pravno lice koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje za projektovanje, građenje ili nostrifikaciju investiciono tehničke dokumentacije izdato od strane Ministarstva."

U stavu (2) iza riječi: "izradi" dodaju se riječi: "ili kontroli (reviziji)".

Član 4.


Član 47. mijenja se i glasi:


"Član 47.

(Vrste ovlaštenja za projektovanje pravnom licu)

Pravnom licu, u skladu s ovom uredbom, za izradu investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor za građevine i zahvate u oblasti visokogradnje i niskogradnje iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, izdaje se ovlaštenje za izradu:

a) Arhitektonskog projekta,

b) Konstruktivnog projekta,

c) Hidrotehničkog projekta,

d) Geotehničkog projekta,

e) Tehnološkog projekta,

f) Građevinskog projekta saobraćajnica:

1) cestovni,

2) željeznički

g) Saobraćajnog projekta:

1) cestovni,

2) željeznički,

3) vazduhoplovni,

h) Projekta elektrotehnike:

1) elektroenergetika,

2) telekomunikacije,

3) automatika i elektronika,

i) Mašinskog projekta:

1) proizvodna tehnika,

2) procesna tehnika,

3) energetika i KGH tehnika,

j) Projekta zaštite od požara,

k) Projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnog spomenika."

Član 5.


Član 48. mijenja se i glasi:


"Član 48.

(Vrste ovlaštenja za fizička lica)

(1) U skladu s odredbama Zakona i ove uredbe, na prijedlog Stručnog odbora iz člana 55. ove uredbe, Ministarstvo izdaje ovlaštenje fizičkom licu za projektovanje investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, ovisno o zanimanju, za:

a) arhitektonsku fazu,

b) građevinsku fazu:

1) konstruktivna faza,

2) hidrotehnička faza,

3) građevinska faza saobraćajnica,

4) geotehnička faza,

c) fazu saobraćajne opreme i signalizacije:

1) cestovni saobraćaj,

2) željeznički saobraćaj,

3) vazduhoplovni saobraćaj,

d) elektrotehničku fazu:

1) elektroenergetika,

2) telekomunikacije,

3) automatika i elektronika,

e) mašinsku fazu:

1) proizvodna tehnika,

2) procesna tehnika,

3) energetika i KGH tehnika.

f) tehnološku fazu."

(2) U skladu s odredbama Zakona i ove uredbe, na prijedlog Stručnog odbora iz člana 67. ove uredbe, Ministarstvo izdaje ovlaštenje fizičkom licu za voditelja radova građenja/izvođenja i stručni nadzor, ovisno o zanimanju, za:

a) završno-zanatske radove,

b) građevinsku fazu na građevinama visokogradnje,

c) građevinsku fazu na građevinama niskogradnje,

d) fazu geotehničkog istraživanja i ispitivanja,

e) fazu hidrotehnike,

f) fazu saobraćajne opreme i signalizacije:

1) cestovni saobraćaj,

2) željeznički saobraćaj,

3) vazduhoplovni saobraćaj,

g) fazu elektrotehnike:

1) elektroenergetika

2) telekomunikacija

3) automatika i elektronika,

h) mašinsku fazu:

1) proizvodna tehnika,

2) procesna tehnika,

3) energetika i

4) KGH tehnika."

Član 6.


U članu 49. stav (2) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenom na prostoru Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenu na teritoriju SFRJ do 06.04.1992. godine, odnosno rješenje kojim se osoba oslobađa polaganja stručnog ispita, izdato od strane nadležnog organa,"

Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) uvjerenje o prebivalištu, izdato od strane nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova,"

Dosadašnja tačka e) postaje tačka f).

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Ukoliko dokumentacija iz stava (2) tačka a) ovog člana nije izdata od strane visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini ili SFRJ do 06.04.1992. godine, uz istu se mora dostaviti dokaz o provedenom postupku akademskog i stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija (nostrifikacija)."

Član 7.


U članu 51. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja prilaže se:

a) aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu subjekta u sudski registar ne starije od 3 mjeseca, odnosno ekvivalentan dokument aktuelnom izvodu iz sudskog registra ili rješenju o upisu subjekta u sudski registar ukoliko je podnosilac zahtjeva strano pravno lice,

b) ovjerena kopija liste osiguranih lica za obveznika izdana od strane nadležnog tijela,

c) dokaz o ispunjavanju stručne osposobljenosti za fizička lica,

d) popis realizovanih referentnih projekata pravnog lica (navesti minimalno tri ugovora o izvršenim poslovima određene faze radova kao projektant, revident ili stručni nadzor), ovjeren i potpisan od strane pravnog lica,

e) dokaz o plaćenim troškovima za izdavanje ovlaštenja."

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva strano pravno lice, pored dokumentacije iz stava (2), dostavlja se i rješenje o upisu u sudski registar podružnice stranog pravnog lica na prostoru Bosne i Hercegovine i lista osiguranih lica za podružnicu stranog pravnog lica."

Dosadašnji stav (3), koji postaje stav (4), mijenja se i glasi:

"(4) Dokazom o ispunjavanju stručne osposobljenosti u smislu stava (2) tačka c) ovog člana smatra se ovlaštenje za fizičko lice izdato od strane Ministarstva."

Dosadašnji st. (4) i (5) brišu se.

Član 8.


U članu 52. stavu (1) riječi: "ili privredni subjekat" brišu se.

Član 9.


Član 53. mijenja se i glasi:


"Član 53.

(Vrste ovlaštenja za pravna lica za obavljanje poslova projektanta)

Pravnom licu koje podnese zahtjev sa propisanom dokumentacijom iz čl. 50. do 52. ove uredbe, pod uslovima propisanim ovom uredbom, može se izdati ovlaštenje za poslove projektanta, i to za izradu projekata iz člana 47. ove uredbe."

Član 10.


U članu 55. stavu (2) riječi: "iz člana 50." mijenjaju se riječima: "iz čl. 49.".

Član 11.


U članu 56. stavu (3) brojevi "2/98 i 48/99" mijenjaju se brojevima "2/98, 48/99 i 61/22".

Član 12.


U članu 57. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Federalni ministar prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) posebnim aktom utvrđuje visinu troškova postupka donošenja, odnosno produženja, izmjene i/ili dopune ovlaštenja za pravna i fizička lica za obavljanje poslova projektovanja i/ili stručnog nadzora, kao i visinu naknade za rad članova, tehničkog sekretara i operativno-finansijskog lica stručnog odbora za poslove validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova izrade investiciono-tehničke dokumentacije. Na osnovu ukupno planiranih uplata prihoda za izdavanje, produženje, izmjenu i/ili dopunu ovlaštenja za pravna fizička lica za obavljanje poslova projektovanja i/ili stručnog nadzora Ministarstvo će kroz budžet planirati iznos sredstava za pokriće dijela materijalnih troškova Ministarstva, a njihova visina će biti utvrđena posebnim aktom Ministarstva."

Član 13.


Član 61. mijenja se i glasi:


"Član 61.

(Vrste ovlaštenja za izvođača)

Pravnom licu, u skladu s ovom uredbom, za izvođenje i stručni nadzor građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH, može se izdati ovlaštenje za:

a) pripremne radove,

b) građevinske radove visokogradnje,

c) građevinske radove niskogradnje,

d) zanatsko-završne radove,

e) geotehnička istraživanja i ispitivanja na terenu,

f) laboratorijska geotehnička ispitivanja,

g) hidrotehničke radove,

h) radove na postavljanju saobraćajne opreme i signalizacije:

1) cestovni saobraćaj,

2) željeznički saobraćaj,

3) vazduhoplovni saobraćaj,

i) radove elektrotehnike:

1) elektroenergetika,

2) telekomunikacija,

3) automatika i elektronika,

j) mašinske radove:

1) proizvodna tehnika,

2) procesna tehnika,

3) energetika,

4) KGH tehnika,

k) radove zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika i stručni nadzor."

Član 14.


U članu 62. u stavu (6) iza riječi: "građenja" stavlja se zarez, te dodaju riječi: "sa položenim stručnim ispitom".

Član 15.


U članu 65. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja izvođač podnosi Ministarstvu i prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu subjekta u sudski registar ne starije od 3 mjeseca, odnosno ekvivalentan dokument aktuelnom izvodu iz sudskog registra ili rješenju o upisu subjekta u sudski registar ukoliko je podnosilac zahtjeva strano pravno lice,

b) popis realizovanih referentnih projekata pravnog lica (u prilogu minimalno tri ugovora ili uvjerenja/potvrde o izvršenim poslovima određene faze radova),

c) popis opreme za rad, potpisan i ovjeren od strane pravnog lica,

d) popis zaštitne opreme za lica koja stalno ili povremeno borave na gradilištu, potpisan i ovjeren od strane pravnog lica,

e) ovjerena kopija liste osiguranih lica za obveznika izdata od strane nadležnog tijela,

f) tabelarni popis zaposlenika razvrstan na lica: voditelja radova, predradnika, lica s petim, četvrtim, trećim, drugim i prvim stepenom obrazovanja i lica za rukovanje sredstvima rada.".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Ukoliko je podnosilac zahtjeva strano pravno lice, pored dokumentacije iz stava (1), dostavlja se i rješenje o upisu u sudski registar podružnice stranog pravnog lica na prostoru Bosne i Hercegovine i lista osiguranih lica za podružnicu stranog pravnog lica izdata od strane nadležnog tijela."

Dosadašnji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3), (4) i (5).

Član 16.


U članu 67. u stavu (3) iza riječi: "iz" dodaju se riječi: "člana 49. i".

Član 17.


U članu 68. u stavu (4) riječi: "("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99)" brišu se.

Član 18.


U članu 69. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Ministar posebnim aktom utvrđuje visinu troškova postupka izdavanja, odnosno produženja, izmjene i/ili dopune rješenja o ovlaštenju za pravna i fizička lica za obavljanje poslova izvođenja građevina i zahvata i/ili izvođenja pojedinih faza građenja i/ili izvođenja pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja i/ili stručnog nadzora, kao i visinu naknade za rad članova, tehničkog sekretara i operativno-finansijskog lica stručnog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno izvođenja radova. Na osnovu ukupno planiranih uplata prihoda za izdavanje, produženje, izmjenu i/ili dopunu ovlaštenja za pravna i fizička lica za obavljanje poslova izvođenja građevina i zahvata i/ili izvođenja pojedinih faza građenja i/ili izvođenja pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja i/ili stručnog nadzora Ministarstvo će kroz budžet planirati iznos sredstava za pokriće dijela materijalnih troškova Ministarstva, a njihova visina će biti utvrđena posebnim aktom Ministarstva."

Član 19.


Član 73. mijenja se i glasi:


"Član 73.

Stručne odbore iz čl. 55. i 67. ove uredbe imenuje rješenjem ministar, na period od 1 (jedne) godine, i to 6 (šest) članova iz reda stručnih lica iz oblasti projektovanja i građenja (diplomirani inženjeri, magistri struke, magistri nauka i doktori nauka) s najmanje sedam (7) godina radnog iskustva u struci, položenim stručnim ispitom, radnom biografijom i referentnom listom poslova u čijoj izradi je sudjelovao (učestvovanje u izradi najmanje pet projekata i/ili na poslovima nadzora nad građenjem i/ili poslova voditelja radova određene vrste građevina) i jedan član visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova I. ciklusa visokog obrazovanja pravne struke sa pet (5) godina radnog iskustva u struci, a prema javnom pozivu koje Ministarstvo objavljuje u sredstvu javnog informisanja."

Član 20.


U članu 74. stav (4) u tački b) interpunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se zarezom i dodaju nove tač. c), d) i e) koje glase:

c) je tehnička dokumentacija izrađena suprotno: datim urbanističko-tehničkim uslovima i/ili mjerama zaštite propisanim odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine,

d) je izvršena kontrola (revizija) tehničke dokumentacije suprotno odredbama ove uredbe i Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono - tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/10 i 98/14),

e) je vršen nadzor nad građenjem na objektu za čiju izgradnju nije izdato odobrenje za građenje ili nad izvođenjem radova za koje je investitor bio dužan prethodno pribaviti izmjenu ili dopunu odobrenja za građenje, a nadzorni organ nije zatražio od izvođača da se radovi obustave."

Član 21.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 701/2024
30. aprila 2024. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
 
TURIZAM - TRANSFER 2024 - TEKUĆI TRANSFERI PDF Ispis E-mail

13.05.2024.

Izjava o realizaciji projekta (I-1)

Izjava o neosudjivanosti I nevodjenju postupka (I-2)

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)

04 izjava o koristenim potporama male vrijednosti (I-4)

IZJAVA EKOLOSKI STANDADRI

IZJAVA FAKTORI

IZJAVA oprema

P1 2024 TEKUCI T.

Prilog I OBRAZAC P2 2024 TEKUCI T.

Prilog I OBRAZAC P3 2024 TEKUCI T.

Prilog I OBRAZAC P4 2024 TEKUCI T.

Prilog I OBRAZAC P5 2024 TEKUCI T.

JAVNI POZIV TEKUCI TRANSFER 2024

 
U cilju privrednog razvoja, opredjeljenje Vlade BPK Goražde je pružiti podršku investitorima PDF Ispis E-mail

10.05.2024.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov sastao se danas sa predstavnicima kompanije „HMT Galvanika“ d.o.o. Goražde.

Sa vlasnicima ove kompanije čija djelatnost je galvanizacija metalnih proizvoda, Hasanom Tafrom i Muhamedom Hadžiavdićem koji je nadavno postao vlasnik ove kompanije sa udjelom od 30 posto kapitala,  razgovarano je o pokretanju novog pogona proizvodnje u Goraždu, na lokalitetu goraždanskog naselja Zupčići.

„Radi se o jednoj inostrano-domaćoj investiciji odnosno postrojenju kapaciteta čija investicija bi iznosila oko pet miliona KM. Domaći investitor i ja kao strani investitor smo odlučili da postavimo jedno postrojenje za površinsku zaštitu metalnih proizvoda odnosno galvanizaciju po najsavremenijim standardima. Patent je rađen u Njemačkoj i trebao bi da zaživi ovdje u ovoj kompaniji koja je registrovana već od januara mjeseca  ove godine na ovim prostorima. U procesu smo pribavljanja  dozvola, a radit ćemo sigurno po najzahtjevnijim standardima Evropske unije“- kazao je Hadžiavdić. 

U početku bi, prema  njegovim riječima ova kompanija zapošljavala od 10 do 15 radnika, a otvaranjem tržišta, sigurno bi došlo do veće potražnje za radnom snagom.

Za pokretanje ovog vida proizvodnje neophodne su i određene dozvole koje su uglavnom u nadležnosti Federacije BiH, a kako je ovom prilikom kazao premijer Ćulov , Vlada BPK Goražde će u skladu sa svojim mogućnostima pružiti podršku kako bi se te dozvole izdale na vrijeme,  s ciljem obezbijeđenja uslova za privredni razvoj i nova investiranja u naš kanton.   

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 197

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17