Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini PDF Ispis E-mail

01.09.2023.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2023. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
 • Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
 • Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2023. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 45 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 16.10.2023. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740
 
Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini PDF Ispis E-mail

01.09.2023.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

 • Lot II – obrazac JPA L- 2 – LINK
 • Lot III 3.2. obrazac JPA L – 3.2. – LINK
 • Lot III 3.3. obrazac JPA L – 3.3. – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  

„Javni poziv 2023. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 01.10.2023. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim Lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 
Utvrđene maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice PDF Ispis E-mail

04.09.2023.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Obrazloženo je da je Odluka donesena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a s ciljem zaštite životnog standarda građana. Prilikom određivanja visine marži u veleprodaji i maloprodaji vodilo se računa da marža trgovaca može pokriti troškove poslovanja i osigurati im kontinuitet obavljanja djelatnosti, kao i da ne služi za ostavarenje ekstra profita trgovaca.

Prema Odluci, mjere neposredne kontrole cijena odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, kantona, grada i općine, propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i na malo.

Ova pravna i fizička lica obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da one u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu. Ova obaveza, prema današnjoj Odluci, odnosi se na pšenično brašno tip 550(po kilogramu propisana je veleprodajna marža pet posto, maloprodajna sedam posto), zatim sve vrste hljeba od pšeničnog brašna (cijeli ili narezani) po kilogramu (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna sedam posto), mlijeko kravlje, pasterizirano, homogenizirano i sterilno po litru (veleprodajna marža tri posto, maloprodajna šest posto), kao i jestivo ulje suncokretovo po litru (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto). Tu su i šećer kristal bijeli, po kilogramu (veleprodajna marža četiri posto, maloprodajna osam posto), potom svježa konzumna jaja, po komadu (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto), kao i sve vrste svježeg mesa (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto), te deterdženti za veš u prahu po kilogramu i za suđe tečni po litru (veleprodajna marža osam posto, maloprodajna 12 posto).

Inače, u razlozima za donošenje Odluke, Ministarstvo je podsjetilo da je Vlada FBiH na sjednici 8.4.2021. godine donijela Odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Tom odlukom je bilo propisano da su pravna i fizička lica obavezna utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine. Kako je navedeno u obrazloženju, a s obzirom na tu vremensku odrednicu, Odluka je izgubila svoju svrhu, jer su brojni trgovinski objekti otvoreni nakon 31.12.2020. godine. Stoga je bilo potrebno izvršiti korekciju mjere neposredne kontrole cijena tako da se donese nova odluka. Također, podsjeća se i da je Vlada FBiH na sjednici 14. juna ove godine donijela zaključak kojim je usvojila informaciju o prestanku epidemije COVID-19 na teritoriji Federacije BiH.

Međutim, s ciljem zaštite životnog standarda stanovništva, posebno u kontekstu aktuelnih inflatornih uticaja koji u kontinuitetu smanjuju kupovnu moć stanovništva, Vlada je današnju odluku donijela smatrajući da su i dalje potrebne odgovarajuće mjere neposredne kontrole cijena na osnovne životne namirnice i pojedine higijenske proizvode.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a za kontrolu njenog provođenja nadležne su federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

 
Javni poziv - turizam 2023.godine PDF Ispis E-mail

30.08.2023.

POZIV TRANSFER TURIZAM 2023.

OBRAZAC P1 2023

OBRAZAC P2 2023

Prilog I OBRAZAC P3 2023

Prilog I BRAZAC P4

Prilog I OBRAZAC P5 2023

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)

04 Izjava o koristenim potporama male vrijednosti (I-4)

 
Program utroška sredstava - "Transfer za razvoj turizma u FBIH" PDF Ispis E-mail

30.08.2023.

Službene novine Federacije BiH, broj 65/23

Na osnovu čl. 37. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/23) na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 24.08.2023. godine, donosi


ODLUKU


O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA


I.


Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjelu 61. Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/23), ekonomski kod 614100.

II.


Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sredstva iz tačke I. ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM (slovima: dvamiliona KM).

III.


Sredstva iz tačke II. ove odluke raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

Naziv programa:


Program 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Svrha programa


Specifični - Promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH i razvoja održivog turizma.

Mjerljivi - Broj subjekata podržan ovim programom.

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1. - 31.12.2023. godine.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


1. Tradicija organizovanja turističko-ugostiteljske manifestacije;

2. Broj učesnika i posjetitelja turističko-ugostiteljske manifestacije;

3. Trajanje turističko-ugostiteljske manifestacije;

4. Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

5. Mjesto organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 10.000 KM

Maksimalan iznos: 50.000 KM

Program 2. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - Promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH razvoja održivoga turizma.

Mjerljivi - Broj subjekata podržan ovim programom.

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica, registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1. - 31.12.2023. godine.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Tradicija organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Broj učesnika i posjetitelja turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Trajanje turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Mjesto organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije (ruralna /urbana sredina).

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000 KM

Maksimalan iznos: 15.000 KM

Program 3. Program podrške iznajmljivačima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta u ruralnim prostorima (apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, sobe u domaćinstvu, kamp u domaćinstvu) u cilju unapređenja postojećih smještajnih kapaciteta kroz nabavku sredstava za rad, uređenje eksterijera, edukaciju, nabavku ekološki prihvatljivih sredstava za rad u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - poboljšanje kvaliteta postojećih usluga smještaja u ruralnim područjima na teritoriju Federacije BiH;

Mjerljivi - Broj podržanih iznajmljivača u ruralnim područjima;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Iznajmljivači u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim područjima koji imaju kategorizirane objekte (posjeduju Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta ili Rješenje nadležnog-kantonalnog ili općinskog/gradskog organa), sa najmanje 20% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Broj postelja;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica domaćinstva;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji domaćinstva;

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 15.000,00 KM

Program 4: Sufinansiranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima (restorani, konobe, gostionice, kušaonice…), u cilju obogaćivanja i unapređenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima, kroz nabavku sredstava za rad koji su ekološki prihvatljivi u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - poboljšanje ugostiteljskih kapaciteta i uvođenje novih sadržaja u ugostiteljske objekte u ruralnim područjima na teritoriju Federacije BiH;

Mjerljivi - Broj podržanih turističko-ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj i poboljšanje ugostiteljskih usluga u ruralnom području Federacije BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Autohtona ugostiteljska ponuda;

- Broj zaposlenih;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica ugostiteljske djelatnosti;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji ugostiteljske djelatnosti.

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 15.000,00 KM

Program 5: Sufinansiranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda u svrhu jačanja turističke ponude, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM

Svrha programa:


Specifični – stvaranje prepoznatljivog turističkog brenda putem jačanja promotivnih aktivnosti razvoja bh turističke ponude na domaćem tržištu i u svijetu, kroz izradu štampanih i elektronskih promo materijala, (videa, brošura, baneri, učešće na sajmovima i manifestacijama)

Mjerljivi - Broj podržanih aplikanata;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima u oblasti turizma i ugostiteljstva

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Procjena dometa promotivnog materijala;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica djelatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji djelatnosti

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 25.000,00 KM

Program 6: Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u ci


Uslovi kreditne linije


iznos pojedinačnog kredita: do maks. 500.000,00 KM,

rok otplate: 8 godina uključujući grace period do 12 mjeseci,

kamatna stopa 2,50% fiksno na godišnjem nivou,

naknada za obradu zahtjeva: 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Ministarstva u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u 100%-tnom iznosu.

Redovna kamata će polugodišnje biti regresirana iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita, u skladu sa Procedurama za isplatu subvencije kamata, koje će definisati vrijeme isplate, gubljenje prava na subvenciju kamata itd.

Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita će biti regresirana uz prvi regres kamate.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraju za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH.

Svrha programa


Specifični – poticaj izgradnji novih i adaptaciji postojećih smještajnih i turističko- ugostiteljskih kapaciteta; doprinos povećanju kvalitete turističke ponude i turističkih sadržaja, povećanje kvaliteta života u ruralnim područjima; stvaranje uslova za ostanak mladih na selu; očuvanje tradicijskih stambenih objekata i razvoj seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda i ostali projekti koji doprinose održivom razvoju turizma.

Mjerljivi – Broj subjekata podržan kreditnim sredstvima.

Ostvarivi – Realizacija programske aktivnosti putem Razvojne banke Federacije BiH u cilju razvoja održivog turizma.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


Odabir korisnika kreditnih sredstava će vršiti Razvojna banka Federacije BiH, a kreditna sredstva će se plasirati na način kojim je to uređeno procedurama Razvojne banke Federacije BiH, a subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva će se vršiti na osnovu Protokola zaključenog između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

Razvojna banka Federacije BiH je dužna sačinjeni javni poziv prije njegove objave dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na saglasnost.

Razvojna banka Federacije BiH je dužna sačinjenu Odluku o dodijeljenim sredstvima prije zaključenja Ugovora s aplikantima, dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na saglasnost.

IV.


Sredstva iz tačke III. za programe 1., 2., 3. 4. i 5. ove odluke dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Javni poziv bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista velikog tiraža na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Sredstva iz tačke III. ove odluke za program 6. dodijelit će se Razvojnoj banci Federacije BiH u skladu sa potpisanim Protokolom između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH, kao i Ugovorom o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

V.


Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava za programe 1., 2., 3. 4. i 5. ove odluke u skladu sa važećim propisima.

VI.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma će prilikom ocjenjivanja prijava, u programima gdje je to moguće, pri istim uslovima, uključiti načelo gender odgovornog budžetiranja i izvještavanja.

VII.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadržava pravo da ukoliko se sredstva po programu 6. ne budu realizirala predviđenom dinamikom, ista će se preusmjeriti na nove programe, a za programe 1., 2., 3. 4. i 5 ukoliko se sredstva ne realiziraju po jednom od ovih programa, sredstva će se preusmjeriti na program za koji postoje opravdani zahtjevi.

VIII.


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

IX.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

X.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1084/2023
24. augusta 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 8 od 196

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 16