Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Zakoni i propisi
Zakoni i propisi PDF Ispis E-mail

 

                                                              FEDERACIJA BIH 

                 OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH 

                "Službene novine Federacije BiH", broj: 48/16

ZAKON O RADU

"Službene novine Federacije BiH", br:26/16

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH 

"Službene novine Federacije BIH", broj: 89/18

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

"Službene novine Federacije BiH", br: 13/18

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

"Službene novine Federacije BiH", br:81/15

 ZAKON O DOPRINOSIMA

"Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima 

"Službene novine FBiH", broj: 91/15 

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU FEDERACIJE BIH 

"Službene novine FBIH", broj: 30/97

Izmjena:  7/02, 70/0848/11, 36/18

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 i 09/10

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

"Službene novine Federacije BiH", broj 44/11

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

"Službene novine Federacije BiH", broj 07/13 

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak   

" Službene novine FBiH", broj 65/13

ZAKON O POREZU NA DOBIT

"Službene novine FBiH", broj:15/16

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit FBIH

(Službene novine FBIH, broj : 15/20)

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH - integralni tekst 

"Službene novine FBiH", broj: 27/05, 68/05,43/09, 63/14

ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA 

"Službene novine FBiH", broj: 81/09

ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE  I NAPLATE DOPRINOSA

"Službene novine Federacije BiH":42/09,109/12,86/15,30/16

ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU FBiH 

"Službene novine FBiH", broj: 29/03,33/04, 42/06

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

"Službene novine FBiH", broj: 29/03

ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BiH 

"Službene novine FBiH", broj: 52/14

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 

"Službene novine FBiH", broj 48/16

ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBI 

"Službene novine FBiH", broj: 06/98,08/00,45/10,43/13

ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA 

"Službene novine Federacije BiH", broj:41/01

Izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 

"Službene novine FBiH", broj: 22/05

Izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 

"Službene novine Federacije BiH", broj: 09/08

ZAKON O INSPEKCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

"Službene novine Federacije BiH", broj: 73/14

ZAKON O PREKRŠAJIMA

"Službene novine Federacije BiH", broj:63/14

ZAKON O KONTROLI CIJENA 

"Službene novine FBIH", broj: 02/95

Izmjena: 70/08

ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU  TURIZMA

"Službene novine FBiH, broj: 19/96, 28/03

ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI  

"Službene novine FBiH", broj: 32/09

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

"Službene novine FBiH", broj:32/09

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

"Službene novine Federacije BiH", broj 09/10

VODIČ ZA PRIMJENU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

"Službene novine FBIH", broj: 79/20

ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

"Službene novine FBiH", broj:48/15 

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH  EKONOMSKIH POSLJEDICA 

"Službene novine FBIH", broj:28/20

UREDBA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

"Službene novine FBiH" broj: 18/09, 02/12

UREDBA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA 

"Službene novine FBiH: broj:95/15

TARIFA O NAKNADAMA NOTARA 

"Službene novine FBiH", broj: 57/13

TARIFA REVIZORSKIH USLUGA 

"Službene novine FBiH", broj: 52/15

UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BIH U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19

"Službene novine FBIH" broj": 74/20

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOJELU POMOĆI MALE VRIJEDNOSTI - DE MINIMIS POMOĆ

"Službene novine FBIH", broj:27/18 

UREDBA O NAMJENI, KRITERIJIMA I USLOVIMA ZA DODJELU DRŽAVNE POMOĆI U FBIH

"Službene novine FBIH", broj: 27/18

 

 BIH 

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

"Službeni glasnik BiH", broj: 09/05

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost

"Službeni glasnik BIH", broj: 35/05

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost

"Službeni glasnik BIH", broj: 100/08

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 58/15

ZAKON O AKCIZAMA U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 49/09

Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 49/14

Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 60/14 

Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BIH 

"Službeni glasnik BIH", broj: 91/17

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BIH 

"Službeni glasniK BiH", broj: 16/02,19/02, 43/04,08/06, 76/06,76/07

ZAKON O SISTEMU DRZAVNE POMOĆI 

"Službeni glasnik BIH", broj: 10/12

Izmjena: broj: 39/20

 

BPK GORAŽDE:

 

ZAKON O KONCESIJAMA

"Službene novine BPK", broj: 07/17

ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

"Službene novine BPK", broj: 7/09

Izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

"Službene novine BPK Goražde " , broj: 04/13

Izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

"Službene novine BPK Goraže", broj: 15/14

ZAKON O POREZU NA PROMET, NEPOKRETNOSTI I PRAVA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 18/01, 02/10

ZAKON O IMOVINI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 5/11

ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde

"Službene novine BPK Goražde", broj:15/14

Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde

"Službene novine BPK Goražde", broj:05/17

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 06/10

Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama BPK Goražde

"Službene novine BPK Goražde", broj: 15/14

Izmjene i dopune Zakona o sudsksim taksama BPK Goražde

"Službene novine BPK Goražde", broj: 12/15

Izmjene Zakona o sudskim taksama BPK Goražde 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 10/18

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj:09/13

ZAKON O ŠUMAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde" , broj: 04/13

ZAKON O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/13

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE     

"Službene novine BPK Goražde", broj :12/13

Izmjena i dopune Zakona o administrativnim taksama BPK Goražde

"Službene novine BPK Goražde", broj: 12/15

ZAKON O INDUSTRIJSKIM ZONAMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU BPK GORAŽDE

 "Službene novine BPK Goražde", broj: 07/13

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/13

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 06/15

ZAKON O INSPEKCIJAMA BPK GORAŽDE 

"Službene  novine BPK Goražde", broj: 13/15 

ZAKON O UNAPREĐENJU LOKALNOG POSLOVANJA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj : 12/19

 ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/20

 IZMJENA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAŽDE 

" Službene novine BPK Goražde" : 08/20

ZAKON O TURIZMU BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde": 09/20

 GRAD GORAŽDE 

 

ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI 

"Službene novine općine Goražde", broj: 09/15

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJJEŠNE KONAČNE  GRAĐEVINSKE CIJENE  1M2  (RENTA)  - 2018

"Službene novine Grada Goražda", broj 02/18

ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

(Službene novine općine Goražde", broj: 08/13

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

"Službene novine općine Goražde", broj: 05/13

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 

"Službene novine općine Goražde", broj: 04/13

CJENOVNIK TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA

"Službene novine općine Goražde", broj: 07/09

ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU OPĆINE GORAŽDE 

"Službene novine općine Goražde, broj:01/16

 

FOČA-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE 1 M2 IZGRAĐENOG STAMBENOG PROSTORA (RENTA) -2018

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/18

ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE FOČA-FBIH

" Službene novine BPK Goražde", broj: 11/08

 

PALE-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE 1 M2 IZGRAĐENOG STAMBENOG PROSTORA ( RENTA) -2018

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/18

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2017.GODINU 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/17

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG IZNOSA KOMUNALNE TAKSE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/15

ODLUKA O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA  OBJEKATA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/12

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 11/14

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/14

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POGODNOSTI INVESTIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/14

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 16